top of page
ed-onas.jpg

KIM
JESTEŚMY

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

O NAS.

Organem prowadzącym szkołę jest Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori CHCEMY
Obecnie Fundacja prowadzi trzy przedszkola, dwie szkoły podstawowe oraz jedno liceum. Nasze placówki to szkoły podstawowe, niepubliczne, o uprawnieniach szkoły publicznej. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, a za swoją pracę otrzymują ważne świadectwa. Jako placówka oświatowa jesteśmy poddawani kontrolom i nadzorowi Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Szkoła oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.
 

Szkołą zarządza dyrektor, odpowiedzialny za organizację szkoły i jej codzienne działanie. Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy. Naszą intencją jest stworzenie warunków, w których dzieci, zarówno te o większych, jak i te o mniejszych możliwościach, będą mogły w pełni rozwinąć swój unikalny potencjał.
 

Dzięki pedagogice Montessori pomagamy dzieciom odkryć swoją wartość wśród własnych niedoskonałości i osobistych ograniczeń.
Chcemy nauczyć dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności bez porównywania się z nimi.

 

Troszcząc się o środowisko edukatorów domowych zakładamy:

  • w miarę naszych możliwości indywidulane podejście do każdej rodziny;

  • pomoc naszej profesjonalnej kadry dydaktycznej;

  • troskę o rozwój dzieci poprzez proponowanie im szerokiej oferty zajęć dodatkowych i wycieczek szkolnych

  • wsparcie dla rodziców w zakresie zdobywania i przekazywania wiedzy oraz metod nauczania i metod

  • umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań dzieci

  • otwartość na potrzeby rodziców i dzieci.

bottom of page