top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Egzaminy.

1. Co to jest egzamin klasyfikacyjny?

Jest obowiązkowym elementem nauczania w edukacji domowej oraz warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy. Jest sposobem na sprawdzenie czy Uczeń przyswoił podstawę programową dla danego etapu edukacji. Po zdaniu egzaminu dziecko otrzymuje świadectwo ukończenia danej klasy. Jedyną różnicą w edukacji domowej w porównaniu do tradycyjnej formy nauczania, jest brak oceny z zachowania.

kalendarz

2. Podstawa prawna dotycząca zdawania egzaminów przez dzieci edukowane domowo

Kwestię egzaminów reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Art. 37 ustawy Prawo Oświatowe mówi:

ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty (mowa o ocenianiu i klasyfikowaniu – szczegółowo poniżej)

ust. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

ust. 6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

Natomiast art. 44 Ustawy O Systemie Oświaty określa iż:

Art. 44l: „Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową.

Szczegółowe zapisy do ustawy reguluje Rozporządzenie.

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373):
„Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzą:
1.    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
2.    nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może  przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

3. Egzaminy w klasach 1-3

1. Zarówno dzieci z pierwszej, drugiej jak i trzeciej klasy uczące się domowo, w każdym roku swojej nauki przystępują do tzw. egzaminów klasyfikujących

 

Uczeń w klasach I-III zdaje egzamin z:

a.    obszaru edukacji wczesnoszkolnej (język polski, matematyka, wiedza o świecie);

b.   języka obcego nowożytnego – język angielski.

 

Egzaminy dzielą się na 2 części:

  • część ustna;

  • część pisemna.

 

2. Dla każdej klasy wyznaczane są minimum 3 oddzielne terminy egzaminów sprawdzających - jeden do wyboru przez rodziców. Termin egzaminu pisemnego musi zostać zarezerwowany przez rodzica w aplikacji przesłanej przez wicedyrektora szkoły.

 

Rodzic musi wpisać imię i nazwisko dziecka oraz szczególne potrzeby edukacyjne dziecka – tak, abyśmy mogli zapewnić dziecku warunki egzaminu dostosowane do jego potrzeb.

 

Podczas egzaminu, dzieci przystępują do tzw. quizów z danego przedmiotu, gdzie mogą wykazać się zdobytą wiedzą. Większość egzaminu ustnego odbywa się w formie gier i zabaw, co powoduje naturalną atmosferę i otwiera dzieci na pokazanie swoich umiejętności. Wiedza sprawdzana jest zarówno ustnie jak i pisemnie.

Akceptowalną formą egzaminu ustnego jest również prezentacja przygotowanego przez ucznia projektu (dotyczącego wybranego zagadnienia). Cechy dobrej prezentacji to: krótka, prosta, ciekawa, zapadająca w pamięć.

 

3. Egzamin z języka obcego nowożytnego

 

Część pisemna egzaminu z języka obcego składa się z zadań do rozwiązania przez ucznia odręcznie na karcie egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nie mają charakteru indywidualnego, czyli są takie same dla wszystkich dzieci w danej klasie.

Część ustną egzaminu z języka obcego stanowią odpowiedzi na zadane pytania przez nauczyciela. Uczeń w klasie I-III może zdawać egzamin tylko z j. angielskiego

 

Jeżeli uczeń ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specjalnych potrzeb podczas egzaminu (np. prawo do wydłużonego czasu), ma obowiązek przedstawić ją Szkole najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą egzaminu. Szkoła organizuje egzamin zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii.

 

Rodzice zgodnie z prawem mogą uczestniczyć w egzaminie swojego dziecka. Dotyczy to zarówno części pisemnej, jak i ustnej.

 

Ocena wpisywana na świadectwie w klasach I - III ma charakter opisowy i będzie zawierać opis zdobytej wiedzy i kompetencji dziecka.

 

Uczniowi przysługuje prawo do poprawy egzaminu, ale wyłącznie w przypadku, gdy Uczeń nie zaliczył egzaminu z danego przedmiotu. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest indywidualnie.

4. Egzaminy w klasach 4-8

W każdym roku swojej nauki uczniowie przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Egzaminy zdawane są z przedmiotów, których według podstawy programowej, uczeń powinien się uczyć w danym roku szkolnym.

Liczba egzaminów w poszczególnych klasach

kl. 4

6 egzaminów

PRZEDMIOTY:

język polski, język obcy nowożytny, historia, przyroda, matematyka, informatyka

kl. 5

7 egzaminów

PRZEDMIOTY:

język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka

kl. 6

7 egzaminów

PRZEDMIOTY:

język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, matematyka, informatyka

kl. 7

10 egzaminów

PRZEDMIOTY:

język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka

kl. 8

12 egzaminów

PRZEDMIOTY:

język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Egzaminy dzielą się na 2 części:

  • część ustną;

  • część pisemną.

Egzamin pisemny
Egzamin ma formę egzaminu klasyfikacyjnego całościowego z danego przedmiotu.
Egzamin obejmuje pytania przekrojowo sprawdzające znajomość podstawy programowej, które uczeń powinien opanować w danym roku szkolnym.
Do 15 października każdego roku szkolnego uczniom udostępnione zostają przykładowe egzaminy pisemne z każdego przedmiotu. Ma to na celu zapoznanie się ucznia z formą egzaminu oraz typem zadań.

Egzamin ustny
Po egzaminie pisemnym, odbywa się egzamin ustny. Egzamin ustny zdawany jest przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły.

W części ustnej uczeń dostaje 3 pytania z listy zagadnień egzaminacyjnych przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu. Lista ta zostaje udostępniona uczniom do dnia 15 października każdego roku szkolnego. Uczeń może również przygotować projekt dotyczący zagadnienia z podstawy programowej z danego roku szkolnego. Projekt może mieć dowolną formę. Jednocześnie uczeń powinien potrafić go samodzielnie zaprezentować i odpowiedzieć na pytanie nauczyciela dotyczące prezentowanego zagadnienia (prezentacją projektu nie jest np. tylko odczytywanie treści umieszczonych na kolejnych slajdach czy też na plakacie). Cechy dobrej prezentacji projektu to: krótka, prosta, ciekawa, zapadająca w pamięć.
Prezentacja projektu odpowiada jednemu pytaniu na egzaminie ustnym. Dodatkowo uczeń, który wykona projekt ma prawo wybrać dwa pytania, na które odpowie, z trzech przygotowanych przez nauczyciela.

Egzamin z języka obcego
Część pisemna egzaminu z języka obcego składa się z zadań do rozwiązania przez ucznia odręcznie na papierowej karcie egzaminacyjnej. Część ustną egzaminu z języka obcego stanowią odpowiedzi na zadane pytania przez nauczyciela. 
Uczeń w klasie IV-VIII może zdawać egzamin z 3 języków nowożytnych tj.: j. angielskiego,
j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego

 

Terminy
Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu. Pisany jest przez ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Dzień i godzinę egzaminów klasyfikacyjnych ustnych i pisemnych uczeń może wybrać spośród puli terminów wyznaczonych przez nauczyciela. Wybrane terminy egzaminacyjne uczeń Musi zadeklarować nie później niż do 30 października.

 

W przypadku, gdy Uczeń ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specjalnych potrzeb podczas egzaminu (np. prawo do wydłużonego czasu), ma obowiązek przedstawić ją Szkole najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą egzaminu. 

 

Komisja egzaminacyjna ma maksymalnie 14 dni na sprawdzenie egzaminów.

 

Za poszczególne zadania na egzaminie przydzielane są punkty. By zaliczyć egzamin i uzyskać promocję do następnej klasy, uczeń standardowo musi zaliczyć zarówno część ustną jak i część pisemną egzaminu.

 

Uczniowi przysługuje prawo do poprawy egzaminu, ale wyłącznie w przypadku, gdy Uczeń nie zaliczył egzaminu z danego przedmiotu. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest indywidualnie.

 

Uczeń ma możliwość wglądu i wniesienia odwołania od otrzymanego wyniku egzaminu, jednak nie później niż na 14 dni po otrzymanym wyniku egzaminu. Aby obejrzeć egzamin należy udać się w wyznaczonym przez Szkołę terminie. Egzamin można obejrzeć w obecności nauczyciela.

 

Szczegóły dotyczące wymagań z poszczególnych przedmiotów znajdują się na platformie edpobierz. Platforma jest co roku aktualizowana do dnia 15 października.

bottom of page