top of page
ed-edpodstawowa.jpg

ED
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

Egzaminy.

Podstawa prawna dotycząca zdawania egzaminów przez dzieci edukowane domowo

 

Kwestię egzaminów reguluje Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 roku oraz Ustawa O Systemie Oświaty (więcej na temat prawnych podstaw funkcjonowania oraz organizacji edukacji domowej w dokumencie „Prawne podstawy funkcjonowania oraz organizacji edukacji domowej”)

Art. 37 ustawy Prawo Oświatowe mówi:

ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty  (mowa o ocenianiu i klasyfikowaniu – szczegółowo poniżej)

ust. 5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

ust. 6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

 

 

Natomiast art. 44 Ustawy O Systemie Oświaty określa iż:

 

Art. 44l: „Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową.

 

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów (z 10 czerwca 2015 roku):

„Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka,  zajęcia  artystyczne  i  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych zajęć  edukacyjnych.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może  przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

 

Jak to wygląda w naszej szkole

 

Na egzaminy prosimy przynosić własne przybory (długopis, ołówek, szczególnie na matematykę kątomierz, cyrkiel, linijkę, ekierkę). Egzaminy są do wglądu w szkole – nie są skanowane i przesyłane rodzicom na maila.

1. W każdym roku swojej nauki uczniowie przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Egzaminy zdawane są z przedmiotów, których według podstawy programowej, uczeń powinien się uczyć w danym roku szkolnym.

2. Egzaminy dzielą się na 2 części:

 • część ustna

 • część pisemna

 

3. Egzamin pisemny

Egzamin ma formę egzaminu klasyfikacyjnego całościowego z danego przedmiotu.

Do egzaminu uczeń może się przygotowywać korzystając z platformy edukacyjnej Edukadu.

Edukadu wspiera edukację naszych uczniów z każdego przedmiotu przewidzianego podstawą programową.

Dziecko ma dostęp do materiałów z klasy do której aktualnie uczęszcza.

Materiał każdego kursu (czyli przedmiotu na poziomie danej klasy) podzielony został na działy zgodne z rozdziałami w podręczniku, który obowiązuje w naszej szkole.

Na zakończenie każdego działu przygotowano jeden test sprawdzający znajomość materiału do opanowania w ramach tego działu. Bezpośrednio po wykonaniu testu uczeń otrzymuje wynik testu z zaznaczonymi prawidłowymi i błędnymi odpowiedziami.

Cały kurs natomiast kończy się testem zbiorczym obejmującym wiedzę z całego podręcznika i zawiera pytania (wybierane losowo) z poszczególnych testów cząstkowych, które uczeń zdawał po każdym dziale.

 

4. Egzamin ustny

Po egzaminie pisemnym, odbywa się egzamin ustny.

Terminy egzaminów ustnych wyznaczone są i rozpisane na cały rok szkolny.

Egzamin ustny zdawany jest przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły.

W części ustnej uczeń dostaje 3 pytania z listy zagadnień egzaminacyjnych przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu.

Lista ta zostaje udostępniona uczniom do dnia 15 października każdego roku szkolnego.

Uczeń może również przygotować projekt dotyczący zagadnienia z podstawy programowej z danego roku szkolnego. Projekt może mieć dowolną formę. Jednocześnie uczeń powinien potrafić go samodzielnie zaprezentować i odpowiedzieć na pytanie nauczyciela dotyczące prezentowanego zagadnienia (prezentacją projektu nie jest np. tylko odczytywanie treści umieszczonych na kolejnych slajdach czy też na plakacie). Cechy dobrej prezentacji projektu to: krótka, prosta, ciekawa, zapadająca w pamięć.

Prezentacja projektu odpowiada jednemu pytaniu na egzaminie ustnym. Dodatkowo uczeń, który wykona projekt ma prawo wybrać dwa pytania, na które odpowie, z trzech przygotowanych przez nauczyciela.

 

5. Terminy

Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu. Zdawany jest przez ucznia przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. Dzień i godzinę egzaminów klasyfikacyjnych ustnych i pisemnych uczeń może wybrać spośród puli terminów wyznaczonych przez nauczyciela. Terminy podane zostają poprzez maila wysłanego przez wicedyrektora szkoły do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

 

6. W przypadku, gdy Uczeń ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą specjalnych potrzeb podczas egzaminu (np. prawo do wydłużonego czasu), ma obowiązek przedstawić ją Szkole najpóźniej na 30 dni przed planowaną datą egzaminu.

7. Komisja egzaminacyjna ma maksymalnie 14 dni na sprawdzenie egzaminów.
Za poszczególne zadania na egzaminie przydzielane są punkty. By zaliczyć egzamin i uzyskać promocję do następnej klasy, uczeń standardowo musi uzyskać zaliczenie z danego przedmiotu zarówno z części ustnej jak i pisemnej. Średnia punktów z każdego egzaminu jest podstawą do wystawienia oceny końcowej z danego przedmiotu.

8. Uczniowi przysługuje prawo do poprawy egzaminu, ale wyłącznie w przypadku, gdy Uczeń nie zaliczył egzaminu z danego przedmiotu. Termin egzaminu poprawkowego wyznaczany jest indywidualnie.

9. Uczeń ma możliwość wglądu i wniesienia odwołania od otrzymanego wyniku egzaminu, jednak nie później niż na 14 dni po otrzymanym wyniku egzaminu. Aby obejrzeć egzamin należy udać się w wyznaczonym przez Szkołę terminie. Egzamin można obejrzeć w obecności nauczyciela.

10. Szczegóły dotyczące wymagań z poszczególnych przedmiotów znajdują się na platformie edpobierz. Platforma jest co roku aktualizowana do dnia 15 października

Realizacja przedmiotów ogólnokształcących ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym i/lub w zakresie rozszerzonym
w liceum ogólnokształcącym

 

1.    Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje zakres podstawowy i zakres rozszerzony należą:

 • język polski,

 • język obcy nowożytny,

 • historia,

 • wiedza o społeczeństwie,

 • geografia,

 • biologia,

 • chemia,

 • fizyka,

 • matematyka,

 • informatyka,

 • biznes i zarządzanie.


2.    Do przedmiotów ogólnokształcących, dla których podstawa programowa przewiduje tylko zakres podstawowy należą:

 • podstawy przedsiębiorczości,

 • edukacja dla bezpieczeństwa,

 • historia i teraźniejszość.

Ramowy plan nauczania w CHALO

bottom of page