top of page
ed-rekrutacja.jpg

EGZAMINY
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

TERMINY EGZAMINÓW.

Egzamin klasyfikacyjny*:

 •  jest obowiązkowym elementem nauczania w edukacji domowej

 •  stanowi warunek uzyskania promocji do następnej klasy

 •  sprawdza, czy uczeń przyswoił podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego

 •  jest egzaminem rocznym – czyli obejmuje materiał z całego roku

 •  składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego

 •  uczeń musi uzyskać wynik pozytywny z każdej części egzaminu (ustnej i pisemnej)

 •  ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z procentowego wyniku obu części egzaminu klasyfikacyjnego

 • pozytywna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega poprawie

 • uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego podchodzi do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2024 roku (konkretne terminy egzaminów poprawkowych dla tych uczniów zostaną podane w czerwcu 2024 roku)

 • w terminie poprawkowym można zdawać nie więcej niż dwa egzaminy klasyfikacyjne

Organizacja egzaminów:

 • egzamin klasyfikacyjny:

  • składa się z części pisemnej i ustnej

  • egzaminy ustne i pisemne zdawane są tego samego dnia,

  • zdawany jest przed Komisją Egzaminacyjną, 

  • przeprowadzany jest stacjonarnie w szkole przy ul. Jagiellońska 5 oraz ul. Jagiellońskiej 5a,

  • odbywają się w wyznaczonych terminach - po uprzednim uzgodnieniu terminu z rodzicem ucznia oraz rezerwacji tego terminu

  • terminy egzaminów MUSZĄ zostać zarezerwowane do końca września 2023 roku,

  • dla uczniów, którzy nie przystąpią do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym terminie wyznaczony zostanie termin dodatkowy narzucony przez szkołę; opłata za termin dodatkowy wynosi 50 zł

  • Egzamin poprawkowy przysługuje uczniom, którzy z jednego lub dwóch przedmiotów nie zdali egzaminu klasyfikacyjnego. Termin poprawki ustalany jest przez dyrekcję szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

 • wszystkie egzaminy klasyfikacyjne dla klas I-VIII MUSZĄ zostać zdane w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 maja 2024 roku

  • uczniowie ósmej klasy mogą również zdawać egzaminy klasyfikacyjne do 31 maja 2024 roku (czyli po egzaminie ósmoklasisty)

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2023/2024

egzaminy pisemne odbywają się tego samego dnia co egzaminy ustne w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Plik z terminami znajduje się na edukadu w kursie INFORMACJE OGÓLNE.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY EGZAMINÓW, TERMINÓW, ZAPISÓW, HASEŁ I DOSTĘPÓW REGULUJE DOKUMENT: "SIP001.SYSTEM EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22" UDOSTĘPNIONY NA ZEBRANIU INFORMACYJNYM ORAZ W DZIALE: "OGÓLNE" PLATFORMY EDUKADU.PL

Art. 37 ustawy Prawo Oświatowe mówi ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym

** Art. 44l Ustawy O Systemie Oświaty: Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły

*** Art. 44lUstawy O Systemie Oświaty: Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową.

Jeżeli dla kogoś zabraknie wolnych godzin egzaminacyjnych
z jakiegoś przedmiotu w danym miesiącu
proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem ED

bottom of page