ed-rekrutacja.jpg
Line separator

EGZAMINY
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

TERMINY EGZAMINÓW.

Egzamin klasyfikacyjny*:

 •  jest obowiązkowym elementem nauczania w edukacji domowej

 •  stanowi warunek uzyskania promocji do następnej klasy

 •  sprawdza, czy uczeń przyswoił podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego

 •  jest egzaminem rocznym – czyli obejmuje materiał z całego roku

 •  składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego

 •  uczeń musi uzyskać wynik pozytywny z każdej części egzaminu (ustnej i pisemnej)

 •  ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z procentowego wyniku obu części egzaminu klasyfikacyjnego***

Organizacja egzaminów:

 • egzamin pisemny:

  • zdawany jest online na platformie edukadu

  • można go zdawać w od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00

  • na egzamin pisemny trzeba się zapisać w systemie rejestracji (instrukcja na edukoadu.pl kurs INFORMACJE OGÓLNE)

  • zdawany jest przed Komisją Egzaminacyjną, dlatego każdy Uczeń MUSI mieć włączoną kamerę**

 • egzamin ustny:

  • można zdawać stacjonarnie w szkole lub online na ZOOM (do wyboru)

  • można zdawać w wyznaczonych terminach po zdanym egzaminie pisemnym

  • na egzamin pisemny trzeba się zapisać w systemie rejestracji ((instrukcja na edukoadu.pl kurs INFORMACJE OGÓLNE)

  • na egzamin ustny w wybranym terminie należy zapisać się nie później niż tydzień przed wybranym terminem

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2021/2022

 • egzaminy pisemne odbywają się w:

  • od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 20:00 począwszy od 22 października 2021 roku

 • egzaminy ustne odbywają się w dniach:

  • 30 października 2021 roku

  • 20 listopada 2021 roku

  • 04 grudnia 2021 roku

  • 11 grudnia 2021 roku

  • 15 stycznia 2022 roku

  • 21 lutego 2022 roku

  • 22 lutego 2022 roku

  • 19 marca 2022 roku

  • 09 kwietnia 2022 roku

  • 23 kwietnia 2022 roku

  • 07 maja 2022 roku

  • 28 maja 2022 roku

Art. 37 ustawy Prawo Oświatowe mówi ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym

** Art. 44l Ustawy O Systemie Oświaty: Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły

*** Art. 44lUstawy O Systemie Oświaty: Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową.