top of page
ed-rekrutacja.jpg
Line separator

EGZAMINY
EDUKACJI DOMOWEJ

Zapleczem Edukacji Domowej są stacjonarne placówki. Korzystamy z doświadczenia i kadry przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum.

TERMINY EGZAMINÓW.

Egzamin klasyfikacyjny*:

 •  jest obowiązkowym elementem nauczania w edukacji domowej

 •  stanowi warunek uzyskania promocji do następnej klasy

 •  sprawdza, czy uczeń przyswoił podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego

 •  jest egzaminem rocznym – czyli obejmuje materiał z całego roku

 •  składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego

 •  uczeń musi uzyskać wynik pozytywny z każdej części egzaminu (ustnej i pisemnej)

 •  ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z procentowego wyniku obu części egzaminu klasyfikacyjnego***

Organizacja egzaminów:

 • egzamin pisemny:

  • zdawany jest online

  • można go zdawać w od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 16:00

  • na egzamin pisemny trzeba się zapisać w systemie rejestracji (instrukcja na edukadu.pl kurs INFORMACJE OGÓLNE)

  • zdawany jest przed Komisją Egzaminacyjną, dlatego każdy Uczeń zdający zdalnie MUSI mieć włączoną kamerę)**

 • egzamin ustny:

  • zdawany jest online

  • zdawanie odbywa się po zdanym egzaminie pisemnym w wyznaczonych terminach - po uprzedniej rezerwacji terminu

  • na egzamin ustny w wybranym terminie należy zapisać się nie później niż tydzień przed

  • na egzamin ustny trzeba się zapisać w systemie rejestracji (instrukcja na edukadu.pl kurs INFORMACJE OGÓLNE)

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2022/2023

 • egzaminy pisemne odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 16:00 począwszy od 26 września 2022 roku

 • egzaminy ustne odbywają się w terminach podanych na edukadu

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY EGZAMINÓW, TERMINÓW, ZAPISÓW, HASEŁ I DOSTĘPÓW REGULUJE DOKUMENT: "SIP001.SYSTEM EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/22" UDOSTĘPNIONY NA ZEBRANIU INFORMACYJNYM ORAZ W DZIALE: "OGÓLNE" PLATFORMY EDUKADU.PL

Art. 37 ustawy Prawo Oświatowe mówi ust. 4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym

** Art. 44l Ustawy O Systemie Oświaty: Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ustawy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły

*** Art. 44lUstawy O Systemie Oświaty: Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych zostaje cofnięte zezwolenie na edukację domową.

bottom of page